2024-02-06Sequera: estat d'emergència 1

El 1/02/24 es va acordar la RESOLUCIÓ ACC/220/2024 del govern de la Generalitat de Catalunya; per la qual es declara l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a diferents zones del territori.

Concretament, una de les zones afectades per la declaració, és l’anomenada Unitat d’Explotació 13: Sistema Ter – Llobregat, on està inclosa la població de Blanes.

L’estat d’emergència I, és el primer dels tres escenaris que hi ha en la classificació d’emergència, i s’activa quan les reserves dels pantans baixen fins al 16%.

Aquest nou estat implementa una sèrie de mesures i restriccions per tal d’estalviar el màxim possible de recursos i permetre l’abastament d’aigua potable a les poblacions en un context de sequera:

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA.

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS.

Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s'admet el reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics amb aigües regenerades procedents de depuradora o d'aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. S'ha d'utilitzar la mínima quantitat d'aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l'origen de l'aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.

 

REG ESPORTIU.

Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg. Només s'admet: el reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l'esport federat, només quan es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. A més, cal aplicar mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, mitjançant les quals s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg. S'ha d'utilitzar la mínima quantitat d'aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l'origen de l'aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.

PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics):

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte:

- el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i de les piscines descobertes d'ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada, que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, sempre que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua i que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reompliment de la piscina. En el cas de les piscines descobertes, s'ha de procedir al tancament total de les dutxes.

- l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d'educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

- l'ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

- l'ompliment total o parcial de les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament ni sanejament.

NETEJA DE VEHICLES.

· Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.· Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS

Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic d'aigua, amb l'excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d'extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d'aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

DUTXES A LES PLATGES

· Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.

PISTES DE GEL I ALTRES USOS TEMPORALS

· Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

· Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

GRANGES.

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent. 

 

. En referència a altres usos, es mantenen les reduccions: reducció al 80% de l’aigua per a usos agrícoles (inclou els horts urbans), reducció al 25% per a usos industrials, reducció al 50% per a usos ramaders  i la reducció al 100% de l’aigua per a usos recreatius.

 

 Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

 https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable