Aigua de qualitat

 • L’aigua que distribueix ABSA supera favorablement els criteris sanitaris establerts per les autoritats sanitàries competents com l’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea, segons allò establert en el Reial Decret 3/2023 amb data 11 de gener de 2023, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

  Es considera aigua potable aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida, sense risc per a la seva salut. Per això, l’aigua potable és el recurs més vigilat del món. Quan arriba a les llars és d’absoluta confiança, ja que ha superat rigorosament tots els controls que marquen les autoritats sanitàries.

  El Laboratori d'Aigües de Blanes, S.A. realitza el control de la qualitat de l'aigua potable abastada al municipi de Blanes, per tal que l'aigua arribi al consumidor amb totes les garanties sanitàries necessàries i que compleixi les normatives legals vigents.

  Al Laboratori s'analitza l'aigua que arriba a la planta potabilitzadora , per adequar millor el tractament que aquesta ha de rebre, i la de la xarxa de distribució, mitjançant diversos controls.

  Qui són els responsables de la qualitat de l'aigua? 

  • El Ministerio de Sanidad y Consumo, que és qui estableix la normativa nacional per fixar les concentracions màximes de les substàncies presents en l’aigua.
  • El Departament de Salut de la Generalitat que realitza anàlisis paral·leles a les establertes per les empreses gestores.
  • ABSA, que és la responsable de subministrar aigua de la qualitat definida en la legislació establerta, així com de realitzar tots els controls de qualitat fixats per la legislació i d’informar en cas de detectar qualsevol anomalia.
  • Cada consumidor, que té la responsabilitat de fer un correcte manteniment de la seva instal·lació interior.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable