2024-06-28Estat d'alerta per sequera

Sequera: estat d' Alerta.

El dia 28 de juny de 2024 s'ha publicat la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de tornar a l’escenari d’alerta per sequera hidrològica en l’àmbit Ter-Llobregat

Blanes està inclosa en l’anomenada Unitat d’Explotació 13: Sistema Ter – Llobregat, a qui fa referència aquesta resolució.

La progressiva recuperació dels volums d'aigua emmagatzemada als embassaments de l'àmbit Ter-Llobregat, per efecte de les aportacions d'aigua de les últimes setmanes que han arribat als embassaments, fruit dels episodis de pluja, permeten rebaixar el nivell d’estat de sequera de l'estat d'excepcionalitat al d'alerta.

Tanmateix, l’estat d’Alerta, continua implementant una sèrie de restriccions per tal de garantir l’abastament d’aigua potable a les poblacions en un context de sequera.

En quant a les Restriccions al ús urbà de l'aigua:

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA.

· Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS.

El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3 /hectàrea/mes.

El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

PISCINES.

No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l’aigua.

Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres.

Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.

En centres educatius, es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.

Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de la Joventut.

Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial i d’aquelles piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

NETEJA DE VEHICLES.

L’ús de l’aigua queda limitat a la neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

FONTS ORNAMENTALS

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES.

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

ALTRES USOS

En referència a altres usos no urbans, també s’estableixen reduccions: reducció del 25% de l’aigua per a usos agrícoles, reducció del 5% per a usos industrials i la reducció de l’aigua per a usos lúdics del 5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg.

 Amb aquestes mesures es pretén continuar incidint en l’estalvi i així mantenir els recursos hídrics disponibles. Malgrat això, en cas de que la situació de sequera es perllongui i les reserves vagin minvant, s’aniran establint noves mesures de restricció. Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

 https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable