Qualitat de l'aigua distribuïda

 • A part de la qualitat de l'aigua produïda o fabricada a la planta de tractament cal establir una sistemàtica per tal que la qualitat de l'aigua potabilitzada es mantingui al llarg del seu recorregut per la xarxa de distribució.

  Els factors que hi tenen incidència són:

  • Temps de residència de l'aigua potabilitzada a la xarxa.
  • Interrupcions del subministrament (buidats i omplerts successius).
  • Existència de trams de xarxa no mallats.
  • Adequació del dimensionat de la xarxa a les demandes presents.
  • Altres factors distorsionants.

   

  Què fa Aigües de Blanes per minimitzar aquests factors?

  • Ajustar producció/emmagatzamatge a la demanda.
  • Purgues en continu on calgui.
  • Campanyes de purga per provocar renovació de l’aigua.
  • Inversions per mallar trams de xarxa no mallats.
  • L’Oficina Tècnica d’Aigües de Blanes estudia el dimensionat de les instal·lacions per què sigui adequat a la demanda prevista.

   Totes aquestes operacions es realitzen sempre intentant minimitzar el temps i els efectes al consumidor.

  Els mecanismes de control emprats a la xarxa es basen en el vigent R.D. 3/2023 amb data 11 de gener de 2023, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà, en el que el nombre mínim de mostres a analitzar per les aigües de consum humà subministrades a traves d'una xarxa de distribució es calcula segons el volum d’aigua consumida al municipi. En el cas de Blanes és de:

  -       Anàlisis complertes: 17 anàlisis/any

  -       Anàlisis control: 51 anàlisis/any

  -       Anàlisis radioactivitat: 4 anàlisis/any


AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable