Auditoria Hídrica

Auditoria d’eficiència hidràulica:


Una auditoria d’eficiència hidràulica consisteix en un anàlisi de diferents paràmetres de la xarxa d’abastament d’aigua per avaluar la seva eficiència, és a dir, les pèrdues i aigua no controlada.

Utilitzant dades de referència, que permeten valorar de forma numèrica les característiques de la xarxa d’abastament, es possibilita la comparació amb altres serveis similars.

L’objectiu final d’aquest treball es detectar els punts on cal incidir per millorar la gestió i així transitar cap una xarxa d’abastament més eficient.

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua, va promoure el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que instava a les entitats subministradores de publicar cada dos anys una auditoria hidràulica, utilitzant un model que havia de desenvolupar. El passat 22 de febrer de 2023, l’ACA va tramitar la Resolució ACC/596/2023, per la qual s’aprova la Guia per a la realització d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament. Aquesta Guia es pot trobar a la seva web (https://aca.gencat.cat/ca/laca/publicacions/guies-i-manuals/)

L’auditoria es presenta en dos documents:

Balanç hídric: Resumeix els diferents orígens i destinacions dels volums d’aigua utilitzats en el servei d’abastament. Això inclou les entrades, sortides, consums dels usuaris i pèrdues d’aigua que apareixen en un sistema de distribució d’aigua.

Indicadors d’acompliment: Conjunt d’indicadors que serveix per comprendre l’estat actual d’un servei d’abastament pel que fa a gestió de fuites i pressions i que permeti, gràcies a la seva aplicació continuada en el temps, avaluar l’efectivitat de les millores implementades.

 

Blanes:

Enfocant l’anàlisi en la xarxa d’abastament d’aigua potable de Blanes, podem descriure que l’aigua subministrada prové de diferents pous que extreuen de l’aqüífer del riu Tordera (Captacions) i de l’aportació d’aigua de la Dessaladora de la Tordera (ITAM).

L’aigua arriba a la Planta de Tractament d’Aigua Potable de Blanes (ETAP), on es potabilitza (Captacions) o s’afinen els seus valors paramètrics (ITAM), i es controla que estigui en les condicions adequades per subministrar a la població, abans de passar als dipòsits.

A la sortida de l’ETAP es fa el subministrament a la xarxa de distribució a través de diferents canonades on hi ha instal·lats cabalímetres: Qs1: Cabalímetre Xarxa Centre, Qs2: Cabalímetre Xarxa Pins i Qs3: Cabalímetre Impulsió Santa Bàrbara.

  • Resultats: Balanç hídrics i Indicadors d'acompliment

    Aquí us podeu descarregar els resultats de l'Auditoria:

    Resultats_Auditoria

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable