2023-03-14Estat d’excepcionalitat per sequera

El passat 7/03/23 es va fer efectiva la declaració de l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica, per part de la Generalitat de Catalunya, a diferents zones del territori.

Concretament, una de les zones afectades per la declaració, és l’anomenada Unitat d’Explotació 13: Sistema Ter – Llobregat, on està inclosa la població de Blanes.

L’estat d’excepcionalitat, implementa una sèrie de restriccions per tal de garantir l’abastament d’aigua potable a les poblacions en un context de sequera.

      . S'estableix una dotació màxima d'aigua de 230 litres per habitant i dia. Amb aquesta dotació a efectes pràctics, encara no entrem en una fase de restriccions a l'aigua de boca.

      . Reg de zones verdes i jardins públics i privats. Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, el reg de gespa es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.

La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

      .  Piscines. L'ús d'aigua potable per omplir piscines queda limitat a:

El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.

En centres educatius, està permès l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

Les restriccions no afecten les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

.  Neteja de vehicles. L’ús de l’aigua queda limitat a Neteja en establiments comercials  dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i  plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de  medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

.  Neteja de carrers i mobiliari urbà. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

.  Fonts ornamentals. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport  vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu  manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

.  Eliminació de pols en l’aire. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

.  Granges.. L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per  l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa, i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

. En referència a altres usos no urbans, també s’estableixen reduccions: reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles (inclou els horts urbans), reducció del 15% per a usos industrials i la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg).

 

Amb aquestes mesures es pretén intensificar l’estalvi i així incrementar els recursos hídrics disponibles. Malgrat això, en cas de que la situació de sequera es perllongui i les reserves vagin minvant, s’aniran establint noves mesures de restricció. Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

 

https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable