Servei de sanejament

 • L'inici de la gestió del servei municipal de sanejament per part de la societat mercantil d'economia mixta Aigües de Blanes, SA data de 1992. Les funcions encomanades a aquesta societat són les següents:

  • La neteja dels embornals de recollida d'aigües plujanes de la via pública.
  • La neteja preventiva de la xarxa de sanejament.
  • Retirada d'obstruccions de la xarxa de sanejament.
  • Reparacions i modificacions de la xarxa de clavegueram que afecten al manteniment.
  • Construcció d'escomeses en les condicions previstes reglamentàriament per l'Ajuntament.
  • Inspeccions de la xarxa de sanejament mitjançant equips mòbils de TV.

   

  També s'ha incorporat el manteniment d'algunes impulsions de sanejament.

  • Manteniment impulsions de sanejament.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable