Presentació corporativa

 • Síntesi històrica

  • Abans de municipalitzar el servei, Blanes no disposava de xarxa pública d'aigua potable, s'abastava de dues mines, la Primitiva i la Cristal·lina.
  • A causa dels problemes de sequera, sobretot a l'estiu, el 25 de novembre de 1925, el Ple de l'Ajuntament va acordar la municipalització del servei i la realització de les obres necessàries per a l'abastament a Blanes.
  • Es va obtenir la concessió de 3.183l/sg d'aigua de la Tordera, es varen instal·lar les bombes al nou pou i es va fer la xarxa d'impulsió fins a un nou dipòsit de 1.000 m3 (actualment encara en servei) i la xarxa de distribució als habitatges.
  • Les obres varen costar 260.000 ptes., i varen finalitzar l'any 1927, amb 500 abonats.

 •  
  • És a partir dels anys 60, amb l'arribada del turisme, quan l'Ajuntament es veu en la necessitat d'ampliar el servei, comprar terrenys propers al riu Tordera per fer-hi noves captacions i estendre la xarxa de distribució a nous barris, Valldolig, etc.
  • Tot i així, la necessitat de noves inversions fa que l'Ajuntament es plantegi canviar la gestió directa buscant un soci privat que aporti recursos econòmics i capacitat de gestió.
  • El Ple de l'Ajuntament, en la sessió que es va dur a terme el 24 d'octubre de 1991, va adjudicar a l'empresa GIRONA, S.A. el concurs per la constitució d'una empresa mixta per la prestació del servei d'aigua potable i sanejament.
  • L'empresa resultant, Aigües de Blanes, S.A., està formada per l'Ajuntament de Blanes en un 51% i per Girona, S.A. en un 49% i va començar a portar el servei el gener de 1992.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable