2023-12-04Escenari de preemergència per sequera

El 28/11/23 es va fer efectiva la declaració d’un nou escenari no contemplat en el Pla de Sequera, la preemergència, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració d’emergència, per part de la Generalitat de Catalunya, a diferents zones del territori.

Concretament, una de les zones afectades per la declaració, és l’anomenada Unitat d’Explotació 13: Sistema Ter – Llobregat, on està inclosa la població de Blanes.

L’estat de preemergència, intensifica algunes de les mesures restrictives previstes en el Pla per a l'escenari d'excepcionalitat, de manera que l'estalvi de recursos allunyi tant com sigui possible l'entrada en situació d'emergència. Així, a les restriccions existents de l’estat d’excepcionalitat, redefineix les següents:

      . S'estableix una dotació màxima d'aigua de 210 litres per habitant i dia.

      . Reduir el volum d'aigua destinat al reg de gespa en superfícies destinades a la práctica federada d'esports, que no pot superar una dotació de 200 metres cúbics per hectària i mes.

Finalment, aquestes son les restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat de preemergència:

 

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 210 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 

REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

· Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

· El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.

· La prohibició del reg en preemergència no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

 

PISCINES - l’ús d’aigua per ompliment queda limitat a:

• No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

• No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

• Es permet el reompliment parcial o primerompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També inclou piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

• Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus 3B, definides a l'article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

• En centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

• Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:

· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

· Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

 

NETEJA de carrers i mobiliari urbà.

· Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

· Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

FONTS ORNAMENTALS.

· Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

 

GRANGES.

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a  pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE.

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

. En referència a altres usos, es mantenen les reduccions: reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles (inclou els horts urbans), reducció del 15% per a usos industrials i la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg).

 

 Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

 https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable