Serveis

Tarifa social cànon de l'aigua

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb l’accés a la Tarifa social del cànon de l'aigua.

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

 

Així, la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua serà de 0 €/m3, si el consum no supera el primer tram del cànon de l'aigua (18 m3 en factures bimestrals), i s’aplicarà a les factures de l’habitatge on el sol·licitant estigui empadronat i en sigui titular del contracte o la captació.

 

Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l'habitatge si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

 

Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon tram del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del cànon de l'aigua.

Va dirigit a les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

 

-  Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

-  Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.

-  Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

-  Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

-  Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.

-  Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).

-  Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).

-  Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

-  Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

 

On podeu fer la tramitació?

A la web de l'Agència Catalana de l’Aigua.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable