Serveis

Canvi de nom

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la sol·licitud de canvi de nom. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Documentació necessària:

  • DNI / NIF del nou titular del subministrament.
  • Autorització firmada per l´antic abonat pel canvi de titular o l´escriptura de propietat del nou titular.
  • Fotocòpia DNI/ NIF de l´antic titular del subministrament en cas d'adjuntar autorització firmada per l'antic titular.
  • Autorització al sol·licitant del servei, si no correspon al titular del subministrament.
  • Si es contracta a nom d´una persona jurídica, cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
  • Sol·licitud de domiciliació bancària.
  • Document signat per complir la normativa de protecció de dades d'àmbit europeu (RGPD)

Models

Formulari de tramitació

Per tal de realitzar el tràmit, ompli el següent formulari amb totes les dades necessàries i els documents requerits.

Dades de contacte


Autorització

En/Na amb DNI cedeixo tots els drets i obligacions de la pòlissa i comptador,

En/Na amb DNI perquè la companyia d'aigua faci el canvi de nom de l'esmentada pòlissa i comptador.

Adjunts

D.N.I / N.I.F. del/s nou/s titular/s del subministrament
Fotocopia D.N.I./ N.I.F. de l´antic titular del subministrament.
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització en cas de persona jurídica
Sol·licitud de domiciliació bancària
Document normativa Protecció de dades (RGPD)
Escriptura de Propietat

Documentació necessària:


  • Còpia d'escriptura d'acceptació d'herència completa per tramitar canvi de titular.
  • En cas d'existència de diversos hereus/ves, autorització signada de canvi de titular de cadascun/a a favor del titular.
  • Còpia del DNI del nou titular i dels altres hereus/ves, si s'escau.

Models

Formulari

Dades de contacte


Autorització

En/Na amb DNI cedeixo tots els drets i obligacions de la pòlissa i comptador,

En/Na amb DNI perquè la companyia d'aigua faci el canvi de nom de l'esmentada pòlissa i comptador.

Adjunts

D.N.I / N.I.F. del/s nou/s titular/s del subministrament
Fotocopia D.N.I./ N.I.F. de l´antic titular del subministrament.
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització en cas de persona jurídica
Sol·licitud de domiciliació bancària
Document normativa Protecció de dades (RGPD)
Escriptura de l'herència

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable