Serveis

Enviament de la correspondència

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb el Domicili d'enviament de la correspondència. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Models

Formulari de tramitació

Per tal de realitzar el tràmit, ompli el següent formulari amb totes les dades necessàries i els documents requerits.

Dades de contacte


Identificació del titular

Identificació del subministre

Domiciliació de correspondència

Adjunts

DNI del titular del subministrament
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització en cas de persona jurídica

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable