Marc Legal

A continuació pot consultar i descarregar-se els següents documents relacionats amb el marc legal dels serveis.

S’ha publicat al Boletin Oficial del Estado el Real Decreto 902/2018, de 20 de juliol, en el que es modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà . 
Podeu consultar el text íntegre del Decret “aquí”

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10940.pdf

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable