Logo Servei d'Aigües Principals millores realitzades a la infraestructura
del Servei Aigües de Blanes, S.A.

       Des de l'any 1992 fins el 2008, Aigües de Blanes, S.A., ha realitzat inversions per un valor de 10.740.187,98 € , de les quals destaquem:

Noves captacions per garantir el subministrament d'aigua a Blanes i millora dels bombaments2.045.445.78 €
Millores en el tractament de l'aigua per garantir la potabilitat, filtres de carbó actiu, sistema de cloració, nou laboratori1.468.080,55 €
Augment de la reserva d'aigua, amb la construcció del nou dipòsit de Sta. Bàrbara de 5000m3   419.536,05 €
Renovació i millora de les xarxes d'abastament i distribució d'aigua amb la progressiva eliminació del fibrociment per nous materials com fosa dúctil i polietilè, amb els seus elements de regulació i maniobra 3.377.386,78 €
Construcció de nau magatzem, adequació de les oficines del servei1.278.417,31 €
Elements de transport, furgonetes, camió i utillatges i eines, màquines   462.095,24 €
Implementació del telecontrol de totes les instal·lacions, automatització de centrals, pous i aplicacions informàtiques    938.557,11 €
TOTAL INVERSIONS AIGUA: 9.989.518,82 €
Al clavegueram, s'ha comprat un camió-cuba per a la neteja de les xarxes i es varen instal·lar les xarxes de pluvials al barri de Mas Cremat, al carrer Camadasa i un tram del carrer Anselm Clavé.
TOTAL INVERSIONS CLAVEGUERAM: 750.669,16 €